โลโก้เว็บไซต์ U2T คู่มือ | หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น | สื่อวิดีทัศน์ | โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2TforBCG) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

U2T คู่มือ | หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น | สื่อวิดีทัศน์


 

คู่มือ | หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น | สื่อวิดีทัศน์

 

Go to top

1

 

 

คู่มือ

แนวทางการดำเนินงาน การจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ถูกจ้างงาน

 

แนวทางการดำเนินงาน การจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยงานผู้ใช้

 

 

แนวทางการดำเนินงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย สำหรับสถาบันอุดมศึกษา

 

 

แนวทางการดำเนินงาน การจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับมหาวิทยาลัย

 

 

คู่มือผู้ปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

คู่มือหัวหน้าโครงการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

 

คู่มือพัฒนาความรู้ทักษะโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

 

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ U2T Community บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานสิทธิตำบล

 

 

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ U2T Community บนมือถือของผู้ใช้งานสิทธิตำบล

 

หลักสูตรการพัฒนาทักษะอาชีพ | Financial Literacy [ การพัฒนาทักษะทางด้านการเงิน ]

 

 

#

 

 

#

 

 

Go to top

2

 

 

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

 

#

 

 

Go to top

3

 

 

สื่อวิดีทัศน์

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา