โลโก้เว็บไซต์ ระบบส่งงาน U2TforBCG | โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2TforBCG) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ระบบส่งงาน U2TforBCG


แบบฟอร์มการส่งไฟล์เอกสาร

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2TforBCG)

 

 

1.วีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงาน (VDO U2T) 

ส่งภายให้วันที่ 26 กันยายน 2565

2.สรุปกิจกรรมถอดบทเรียน (Lesson Learned)  New

ส่งภายให้วันที่ 26-30 กันยายน  2565

3.รายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ รายตำบล

ส่งภายให้วันที่ 26-30 กันยายน 2565

 

 

รายชื่อผู้ประสานงาน
ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร  ศรีประเสริฐ 
ks.rmutl@gmail.com / 053-921 444 ต่อ 421015 (ID Line: maiicnx)
 
นางสาวอารีรัตน์ พิมพ์นวน
areerat.p32@gmail.com / 053-921 444 ต่อ 421017
 
ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์  หอชัยรัตน์ 
ratchapong@edu.rmutl.com / 053-921 444 ต่อ 421015
 
นางสาวเสาวลักษณ์  จันทร์พรหม 
saowaluck.cttc@gmail.com / 053-921 444 ต่อ 421015
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา