โลโก้เว็บไซต์ ติดต่อเรา | โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2TforBCG) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ติดต่อเรา


 

ติดต่อสอบถาม
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา
ที่อยู่ : 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร : 053-266516 ต่อ 1015
Email : rmutlotou@gmail.com
เว็บไซต์ : https://chumchons.rmutl.ac.th/
FB : https://www.facebook.com/RMUTLU2T
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา