โลโก้เว็บไซต์ U2T Training No.63 การแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเทียมดำ | โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2TforBCG) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

U2T Training No.63 การแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเทียมดำ

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 9 มกราคม 2565 โดย sriprasert จำนวนผู้เข้าชม 1081 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

U2T Training No.63 การแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเทียมดำ

 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเทียมดำ
ผู้เขียน/เรียบเรียง ผศ.หยาดฝน ทนงการกิจ

จัดทําโดย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เกี่ยวกับหนังสือ :

          การแปรรูปกระเทียมสดเป็นกระเทียมดําเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่สามารถเพิ่ม มูลค่าให้กับกระเทียมสดให้มากขึ้น

 

#กระเทียมดำ
#การแปรรูปผลิตภัณฑ์

 

คำนำ

 

การแปรรูปกระเทียมสดเป็นกระเทียมดําเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่สามารถเพิ่ม มูลค่าให้กับกระเทียมสดให้มากขึ้น เนื่องจากกรรมวิธีการผลิตไม่ยุ่งยาก สามารถใช้ อุปกรณ์ที่มีอยู่ภํายในครัวเรือนมําต่อยอดผลผลิตกระเทียมสดเป็นกระเทียมดําที่มี สารอาหาร คุณประโยชน์และเป็นการสร้างมูลค่าของกระเทียมสดให้มํากขึ้น ทั้งยัง เป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะปลูกกระเทียมให้มีองค์ความรู้ที่สามารถนํา ผลผลิตภายในไร่ของตนไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและใช้รับประทานเพื่อเสริมสร้าง สุขภาพที่ดีให้แก่ตัวเกษตรกรในอนาคตอีกด้วย

 

URL: คลิก
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา