โลโก้เว็บไซต์ ติดตามและประเมินผลโครงการ U2TforBCG | โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2TforBCG) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ติดตามและประเมินผลโครงการ U2TforBCG


โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

พื้นที่ตาก

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ - [ PDF ] New
 • โครงการ/กิจกรรม (ง.9) - [ PDF ] New
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ [ DOC , PDF]
 •  

พื้นที่พิษณุโลก

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ - [ PDF ] New
 • โครงการ/กิจกรรม (ง.9) - [ PDF ] New
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ [ DOC , PDF]  New

พื้นที่ลำปาง

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ - [ PDF ]
 • โครงการ/กิจกรรม (ง.9) - [ PDF ]
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ [ DOC , PDF]
 •  

พื้นที่เชียงราย

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ - [ PDF ]
 • โครงการ/กิจกรรม (ง.9) - [ PDF ]
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ [ DOC , PDF]
 •  

พื้นที่น่าน

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ - [ PDF New
 • โครงการ/กิจกรรม (ง.9) - [ PDFNew
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ [ DOC , PDF]  New
 •  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ - [ PDF ] 
 • โครงการ/กิจกรรม (ง.9) - [ PDF ] 
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ [ DOC , PDF
 •  

คณะวิศกรรมศาสตร์

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ - [ PDF ]
 • โครงการ/กิจกรรม (ง.9) - [ PDF ]
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ [ DOC , PDF]
 •  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ - [ PDF ]  New
 • โครงการ/กิจกรรม (ง.9) - [ PDF ] New
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ [ DOC , PDFNew
 •  

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ - [ PDF ]  New
 • โครงการ/กิจกรรม (ง.9) - [ PDF ]  New
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ [ DOC , PDF
 •  

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ - [ PDF ]
 • โครงการ/กิจกรรม (ง.9) - [ PDF ]
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ [ DOC , PDF]
 •  

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ - [ PDF ] New
 • โครงการ/กิจกรรม (ง.9) - [ PDF ]  New
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ [ DOC , PDF]
 •  

สถาบันวิจัยและพัฒนา

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ - [ PDF ]
 • โครงการ/กิจกรรม (ง.9) - [ PDF ]
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ [ DOC , PDF]

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ - [ PDFNew
 • โครงการ/กิจกรรม (ง.9) - [ PDFNew
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ [ DOC , PDFNew
 •  

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา