โลโก้เว็บไซต์ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย | เอกสารดาวน์โหลด | โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2TforBCG) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย | เอกสารดาวน์โหลด


ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์

ตราประจำมหาวิทยาลัย

ตราประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ตราประจำโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2022/07/20220722122055_45473.docxBCG (U2T for BCG)


แบบฟอร์มดาวน์โหลด สำหรับหัวหน้าโครงการ

 1. ร่างตัวอย่างแบบฟอร์มแบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9) สำหรับ พื้นที่ตำบลเดิม  V.3 [ doc ]
 2. ร่างตัวอย่างแบบฟอร์มแบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9) สำหรับ พื้นที่ตำบลใหม่ V.3 [ doc ]
 3. คู่มือการดำเนินงาน U2T for BCG
 4. คู่มือการใช้งานระบบ BCG
 5. แนวทางการปฏิบัติเบิกจ่าย 2565
 6. ร่างหลักสูตรฝึกอบรมโครงการ U2T

 

แบบฟอร์มดาวน์โหลด สำหรับผู้รับจ้างโครงการ

 1. แบบฟอร์มใบเสนอราคา Update  [ doc ]
 2. แบบฟอร์มตัวอย่างใบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB ผูกระบบพร้อมเพย์บัตรประชาชน 13 หลัก     [ doc  /  PDF
 3. ขอบเขตการจ้างงาน (TOR) Update [ doc ]
 4. ใบส่งงานจ้างเหมาบริการ [ doc ] 
 5. แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติของผู้รับจ้าง [ doc ]
 6. แบบฟอร์มหนังสือขอเลิกการจ้าง (ลาออก) [PDF]
 7. ขั้นตอนการลาออก และการจ้างงานใหม่ v.2 [PDF]

 


 

ไฟล์บัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน

 

ดูตัวอย่างการสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน 
คลิกที่ภาพ

 

ไฟล์บัตรสำหรับประเภทประชาชน (สีเขียว)

ไฟล์บัตรสำหรับประเภทบัณฑิต (สีส้ม)

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา