โลโก้เว็บไซต์ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย | เอกสารดาวน์โหลด | โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มทร.ล้านนา

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย | เอกสารดาวน์โหลด


ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์

ตราประจำมหาวิทยาลัย

ตราประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ตราประจำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ


แบบฟอร์มดาวน์โหลด สำหรับหัวหน้าโครงการ

 1. แบบฟอร์มแบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9) [ doc ]
 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ [ xlsx ]
 3. แบบติดตามการจ้างงาน [ xlsx ]
 4. แบบฟอร์มข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรม [xlsx ]
 5. รายชื่อผู้เข้าร่วม [ docx ]
 6. ร่างขอบเขตของงานและเงื่อนไขการจ้างงาน(TOR) [ docx ]
 7. หนังสืออว.แจ้งกระทรวงมหาดไทย [ pdf ]
 8. หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าปฏิบัติงานใน [ pdf ]
 9. แบบฟอร์มรายงานการจัดทำตำบลโปรไฟล์ [ Zip ]
 10. แบบฟอร์มสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ [ docx ]
 11. แบบสำรวจ 16 เป้าหมาย [ PDF ]
 12. คำอธิบาย 16 เป้าหมาย [ PDF ]
 13. ร่างหลักสูตรฝึกอบรมโครงการ U2T
 14. แบบฟอร์มข้อมูลผู้เสนอราคาจ้างเหมา  นักศึกษา [ docx ]
 15. แบบฟอร์มข้อมูลผู้เสนอราคาจ้างเหมา  บัณฑิต [ docx ]
 16. แบบฟอร์มข้อมูลผู้เสนอราคาจ้างเหมา  ประชาชน [ docx ]

 

แบบฟอร์มดาวน์โหลด สำหรับผู้รับจ้างโครงการ

 1. ขอบเขตการจ้างงาน 20 ตำแหน่ง [Zip]
 2. ขอบเขตการจ้างงาน 52 อัตรา (กพร.) [ Zip ]
 3. ขอบเขตการจ้างงาน 357 อัตรา เพิ่มเติม [ PDF ]  New
 4. แบบฟอร์มตัวอย่างข้อตกลงการจ้างงาน  [ doc ]
 5. แบบฟอร์มตัวอย่างใบเสนอราคา บัณฑิต / นักศึกษา / ประชาชน [ doc ]
 6. แบบฟอร์มตัวอย่างใบเสนอราคา บัณฑิต / นักศึกษา / ประชาชน [ doc ] สำหรับ 357 อัตรา New
 7. แบบฟอร์มตัวอย่างหนังสือรับรองการปฏิบัติงานในพื้นที่  [ doc ]
 8. แบบฟอร์มตัวอย่างใบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB [ doc  /  PDF New
 9. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของผู้รับจ้าง [ doc ]
 10. แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างงาน  [ doc ]
 11. แบบฟอร์มแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน [ xlsx ]
 12. ร่างแนวทางการจัดทำรายงานโครงการ  [ doc ]
 13. ใบส่งงานจ้างเหมาบริการ [ doc ] 
 14. แบบฟอร์มหนังสือขอเลิกการจ้าง (ลาออก) [PDF]
 15. ขั้นตอนการลาออก และการจ้างงานใหม่ v.2 [PDF]

 


 

ไฟล์บัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน

 

ดูตัวอย่างการสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน 
คลิกที่ภาพ

 

ไฟล์บัตรสำหรับประเภทประชาชน (สีเขียว)

ไฟล์บัตรสำหรับประเภทบัณฑิต (สีส้ม)

ไฟล์บัตรสำหรับประเภทนักศึกษา (สีฟ้า)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา