โลโก้เว็บไซต์ โครงการ U2T | โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2TforBCG) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการ U2T


โครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : 1T1U )

พื้นที่การรับสมัคร

พื้นที่การรับสมัคร RMUTL U2T 

การรับสมัคร

ประกาศรับสมัครเพิ่มเติม PDF
ประกาศรับสมัครงาน PDF

ประกาศผล

เอกสาร ประกาศผล รอบที่ 1 PDF
เอกสาร ประกาศผล รอบที่ 2 PDF
ประกาศผล กพร 1 กพ 64

รายงานตัว

เอกสาร ติดต่อหัวหน้าโครงการเพื่อรายงานตัว PDF

กำหนดการ

เอกสาร แผนการดำเนินงานรับสมัครผู้รับจ้างงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาลัย PDF

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา