โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการพัฒนาทักษะอาชีพ | Language Literacy | โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2TforBCG) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการพัฒนาทักษะอาชีพ | Language Literacy


จะเปิดให้เรียนรู้ทักษะด้านภาษา
ระหว่างเดือน กรกฏาคม 2564   เท่านั้น

URL Links เข้าดูหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ คลิก!!

[[ https://lms.thaimooc.org/ ]]

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. PDF l คู่มือการพัฒนาทักษะของผู้รับจ้างโครงการ
  2. PDF l Username ThaiMOOC 
  3. VDO l วิธีการสมัครเพื่อเข้าเรียนหลักสูตร Thai MOOC

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา