โลโก้เว็บไซต์ ติดตามและประเมินงานโครงการ | โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2TforBCG) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ติดตามและประเมินงานโครงการ


โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

พื้นที่ตาก

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ - [ PDF new
 • โครงการ/กิจกรรม (ง.9) - [ PDFnew
 • รายงานกิจกรรมดำเนินงาน (ง.9.1) [ DOC , PDFnew
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ [ DOC , PDF]  new
 •  

พื้นที่พิษณุโลก

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ - [ PDFnew
 • โครงการ/กิจกรรม (ง.9) - [ PDFnew
 • รายงานกิจกรรมดำเนินงาน (ง.9.1) [ DOC , PDF] new
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ [ DOC , PDFnew

พื้นที่ลำปาง

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ - [ PDFnew
 • โครงการ/กิจกรรม (ง.9) - [ PDF ]
 • รายงานกิจกรรมดำเนินงาน (ง.9.1) [ DOC , PDFnew
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ [ DOC , PDF]
 •  

พื้นที่เชียงราย

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ - [ PDF new
 • โครงการ/กิจกรรม (ง.9) - [ PDFnew
 • รายงานกิจกรรมดำเนินงาน (ง.9.1) [ DOC , PDFnew
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ [ DOC , PDF]
 •  

พื้นที่น่าน

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ - [ PDFnew
 • โครงการ/กิจกรรม (ง.9) - [ PDF ]  new
 • รายงานกิจกรรมดำเนินงาน (ง.9.1) [ DOC , PDF] new
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ [ DOC , PDFnew
 •  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ - [ PDFnew
 • โครงการ/กิจกรรม (ง.9) - [ PDFnew
 • รายงานกิจกรรมดำเนินงาน (ง.9.1) [ DOC , PDFnew
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ [ DOC , PDFnew
 •  

คณะวิศกรรมศาสตร์

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ - [ PDFnew
 • โครงการ/กิจกรรม (ง.9) - [ PDF ]
 • รายงานกิจกรรมดำเนินงาน (ง.9.1) [ DOC , PDF]
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ [ DOC , PDF]
 •  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ - [ PDFnew
 • โครงการ/กิจกรรม (ง.9) - [ PDFnew
 • รายงานกิจกรรมดำเนินงาน (ง.9.1) [ DOC , PDFnew
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ [ DOC , PDFnew
 •  

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ - [ PDFnew
 • โครงการ/กิจกรรม (ง.9) - [ PDFnew
 • รายงานกิจกรรมดำเนินงาน (ง.9.1) [ DOC , PDFnew
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ [ DOC , PDFnew
 •  

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ - [ PDF ]
 • โครงการ/กิจกรรม (ง.9) - [ PDF ]
 • รายงานกิจกรรมดำเนินงาน (ง.9.1) [ DOC , PDFnew
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ [ DOC , PDF]
 •  

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ - [ PDF ]  new
 • โครงการ/กิจกรรม (ง.9) - [ PDF ]
 • รายงานกิจกรรมดำเนินงาน (ง.9.1) [ DOC , PDF]
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ [ DOC , PDF]
 •  

สถาบันวิจัยและพัฒนา

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ - [ PDF ]
 • โครงการ/กิจกรรม (ง.9) - [ PDFnew
 • รายงานกิจกรรมดำเนินงาน (ง.9.1) [ DOC , PDFnew
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ [ DOC , PDFnew

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ - [ PDF ]  new
 • โครงการ/กิจกรรม (ง.9) - [ PDFnew
 • รายงานกิจกรรมดำเนินงาน (ง.9.1) [ DOC , PDFnew
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ [ DOC , PDFnew
 •  

แบบฟอร์มดาวน์โหลด สำหรับหน่วยงาน

 1. แบบฟอร์มแบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9) [ DOC ]
 2. แบบฟอร์มแบบรายงานกิจกรรมดำเนินงาน (ง.9.1)         [ DOC ]
 3. แบบฟอร์มการประเมินผลโครงการ [ DOC ]
 4. แบบฟอร์มการรายงานฉบับสมบูรณ์ [ DOC ]        ขยายเวลาส่งเอกสารภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา