โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น | โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มทร.ล้านนา

หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น


หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น
ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

 

ลำดับ พื้นที่รับผิดชอบ ชื่อหลักสูตร หลักสูตร เนื้อหาหลักสูตร รูปเล่ม (ISBN)
1 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร   [DOC]    [PDF] [DOC]    [PDF] [PDF]
2 ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร        
3 ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร        
4 ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย        
5 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย        
6 ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย        
7 ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย        
8 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย        
9 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย        
10 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย        
11 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย        
12 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย        
13 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่        
14 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่        
15 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่        
16 ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่        
17 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่        
18 ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่        
19 ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่        
20 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่        
21 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่        
22 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่        
23 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่        
24 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่        
25 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่        
26 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่        
27 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่        
28 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่        
29 ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่        
30 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่        
31 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่        
32 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่        
33 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่        
34 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่        
35 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่        
36 ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่        
37 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่        
38 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่        
39 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่        
40 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่        
41 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่        
42 ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่        
43 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่        
44 ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่        
45 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่        
46 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่        
47 ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่        
48 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่        
49 ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก        
50 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก        
51 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก        
52 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก        
53 ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก        
54 ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก        
55 ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก        
56 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน        
57 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน        
58 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน        
59 ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก        
60 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก        
61 ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่        
62 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน        
63 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง        
64 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง        
65 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง        
66 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง        
67 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง        
68 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน        
69 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย        
70 ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย        

หมายเหตุ 

1.แบบหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น

2.ตัวอย่างรูปแบบเนื้อหาหลักสูตรระยะสั้น
3.ตัวอย่างรูปแบบหนังสือองค์ความรู้ 


ส่งเอกสาร

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา