โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและผลักดันสินค้าและบริการออกสู่ตลาด (U2T for BCG) เพิ่มเติม | โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2TforBCG) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและผลักดันสินค้าและบริการออกสู่ตลาด (U2T for BCG) เพิ่มเติม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1710 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและผลักดันสินค้าและบริการออกสู่ตลาด ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเฮือนภัตต์ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หรือบริการเข้าสู่มาตรฐานสากล พัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหรือส่งเสริมด้านการตลาด กรอบการดำเนินงานโครงการ พัฒนาจากสินค้าหรือบริการจาก โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 176 ตำบลเดิม มีรูปแบบและวิธีการดำเนินงานอย่างชัดเจน เพื่อลดรายจ่าย หรือเพิ่มรายได้แก่ชุมชน หรือผู้ประกอบการ มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน

 

ในการนี้ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ประกาศรับสมัครส่ง idea concept ผลิตภัณฑ์/บริการ  โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 และมีผลจากการประเมิน โดยมีผลิตภัณฑ์/บริการ ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 15 ผลงาน จากนั้น ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและผลักดันสินค้าและบริการออกสู่ตลาด ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน เป็นประธานกล่าวปิดการอบรมฯ, นาย ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก คุณชายกร สินธุสัย อดีตผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาพื้นที่เพื่อเกษตรและชุมชน สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ เพียรมงคล อดีตอาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , และ ดร.วรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมเสวนาแบ่งปันประสบการณ์จากการทำงานและแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการ แนวทางการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ แนะนำการเขียนข้อเสนอโครงการและนำเสนอโครงการ แนะนำแหล่งทุนสนับสนุน ในการเสวนา เรื่อง “แนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เพิ่มเติม” โดยมี อาจารย์ยุธร จินา เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

จากนั้น แบ่งกลุ่มผู้รับผิดชอบโครงการตลอดจนผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกผลงานที่เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการและทำแผนธุรกิจ (Business Model) พร้อมนำเสนอข้อเสนอโครงการ และแผนธุรกิจ (Business Model) บนเวทีกลาง และให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะวิทยากร

 

ทั้งนี้ ในช่วงปลายเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 ทุกกลุ่มร่วมจัดบูธนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ ณ กาดจริงใจมาร์เก็ต จังหวัดเชียงใหม่  รวมถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นสินค้า/บริการ RL Band ในลำดับถัดไป

 

ข้อมูล กลุ่มงานส่งเสริมบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ภาพ/เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา