โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชิญชวนหัวหน้าโครงการ ร่วมส่ง Concept ผลิตภัณฑ์โครงการ U2T for BCG RMUTL เพิ่มเติม | โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2TforBCG) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เชิญชวนหัวหน้าโครงการ ร่วมส่ง Concept ผลิตภัณฑ์โครงการ U2T for BCG RMUTL เพิ่มเติม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 กุมภาพันธ์ 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1188 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ขอเชิญหัวหน้าโครงการ U2T for BCG RMUTL ร่วมส่ง Concept ผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เพิ่มเติม

 

วัตถุประสงค์การสนับสนุนโครงการ

  1. เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หรือบริการเข้าสู่มาตรฐานสากล
  2. เพื่อพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์
  3. เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหรือส่งเสริมด้านการตลาด

 

กรอบการดำเนินงานโครงการ 

  1. พัฒนาจากสินค้าหรือบริการจาก โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 176 ตำบลเดิม
  2. มีรูปแบบและวิธีการดำเนินงานอย่างชัดเจน เพื่อลดรายจ่าย หรือเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน หรือผู้ประกอบการ
  3. มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน
  4. ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถนำผลงานมาเขียนบทความในวารสารวิชาการรับใช้สังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ ไม่เกินโครงการละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ส่ง Idea Concept ( ตัวอย่างไฟล์เอกสารนำเสนอผลงาน ดังภาพ ) ผ่าน e-mail: rmutlotou@gmail.com 

 

ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา