โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านปง จัดกิจกรรมฝึกอบรมสร้างเสริมประสบการณ์มัคคุเทศก์น้อย นำเที่ยวบ้านปง ณ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ | โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มทร.ล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านปง จัดกิจกรรมฝึกอบรมสร้างเสริมประสบการณ์มัคคุเทศก์น้อย นำเที่ยวบ้านปง ณ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 30 ตุลาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 515 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 28 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คณะทำงานผู้จ้าง U2T มทร.ล้านนา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรจักร์ เมืองใจ เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านปง โรงเรียนบ้านปง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างกระบวนการคิดเชิงเปลี่ยนแปลงสู่ชุ่มชนวิถีใหม่ ด้วยการบูรณาการทักษะ ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) และประสบการณ์การทำงานมัคคุเทศก์ด้านการท่องเที่ยว เรื่อง “ฝึกอบรมสร้างเสริมประสบการณ์มัคคุเทศก์น้อย นำเที่ยวบ้านปง” 

 

มุ่งเน้นการสร้างพื้นที่เรียนรู้ สร้างพื้นฐานภาษา และความกล้าแสดงออกในการพัฒนาทักษะให้กับเยาวชน ภายใต้ชื่อ “เด็กเปิดปง” เตรียมความพร้อมสำหรับรองรับกิจกรรมในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม การส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยว กิจกรรมชุมชน ประเพณีพื้นถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมดั้งเดิม รวมถึงสนับสนุนการสร้างศูนย์การเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์/สินค้าของชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิคม ภู่ทอง และคุณทวีศักดิ์ ขันนิมิตร มัคคุเทศน์มืออาชีพ ผู้เปี่ยมไปด้วยความรู้ ความสามารถ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านโครงการสร้างพื้นที่เรียนรู้เพื่อยกระดับรากฐานด้านเศษฐกิจ สังคม การใช้ประโยชน์จากต้นทุนสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาทักษะอาชีพสู่การปรับตัวและดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ ภายใต้ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

 

กิจกรรมดังกล่าว ก่อให้เกิดกลไกความร่วมมือในการดำเนินโครงการระหว่างมหาวิทยาลัย เทศบาล โรงเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบที่มีทักษะพิเศษและความกล้าแสดงออก ที่สามารถสื่อสารนำเสนอ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งท่องเที่ยว สถานบริการ และผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของตำบล เป็นการเพิ่มทักษะอาชีพให้กับเยาวชนที่สามารถนำไปใช้ในการต่อยอดด้านการศึกษา และพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาทักษะของตนเอง เพื่อขับเคลื่อน การยกระดับการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและสังคมในตำบลบ้างปงต่อไป

 

สามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

  • ช่วงที่ 1 การจัดฝึกอบรมและดำเนินกิจกรรมโดยมีเนื้อหาได้แก่ การพูดทักทาย คำศัพท์แนะนำตัวเองการนับเลข การบอกเวลา และฝึกเขียนคัดลายมือตัวอักษรภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)
  • ช่วงที่ 2 การฝึกทักษะการเขียนชื่อของตนเองด้วยอักษรภาษาญี่ปุ่นโดยใช้พู่กันจีน และได้จัดกิจกรรมระดมสมองเพื่อนำเสนอจุดเด่นของตำบลในการแนะนำและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและมีชื่อเสียงของตำบลบ้านปง ได้แก่ วัดอรัญญาวาส โลหะปราสาทพระธาตุศรีเมืองปง ปงยั้งม้า และปงอินรักษ์ฟามสเตย์

 

ผู้สนใจสามารถติดตามผลการดำเนินกิจกรรมของคณะทำงานฯ ได้ที่ U2T Rmutl ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูล สามารถ สาลี
ภาพ U2T Rmutl ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา