โลโก้เว็บไซต์ 20 ม.ค.63: บรรยากาศการรายงานตัว ณ  มทร.ล้านนา ทุกเขตพืั้นที่ | โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2TforBCG) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

20 ม.ค.63: บรรยากาศการรายงานตัว ณ มทร.ล้านนา ทุกเขตพืั้นที่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 มกราคม 2564 โดย มทร.ล้านนาบรรยากาศการรายงานตัว โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา
บรรยากาศการรายงานตัว โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2564...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา