โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น U2T Training 2564 | โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2TforBCG) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น U2T Training 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 พฤศจิกายน 2565 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา