โลโก้เว็บไซต์ โครงการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา | โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2TforBCG) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 มกราคม 2564 โดย มทร.ล้านนา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา