โลโก้เว็บไซต์ U2T Covid week ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด | โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2TforBCG) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

U2T Covid week ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 พฤษภาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา