โลโก้เว็บไซต์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “สังเคราะห์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม”  | โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2TforBCG) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “สังเคราะห์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธันวาคม 2565 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 4432 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สังเคราะห์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาศักภาพเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้วยกระบวนการนวัตกรรมเชิงรุกแบบเปิด ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรจุตรภาคี” ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมเชียงแสง โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ และจัดทำแผนที่นำทางงานวิจัยและนวัตกรรม ของเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แผนที่นำทางงานวิจัย ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรจตุรภาคี แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรและอาหาร กลุ่มพลังงานและวัสดุ กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ และกลุ่มท่องเที่ยวและการบริการ

โดยมีเครือข่ายมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ วิสาหกิจ ชุมชน เข้าร่วมการประชุม
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา