โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ สนับสนุนการพัฒนาด้านการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ | โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มทร.ล้านนา

มทร.ล้านนา ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ สนับสนุนการพัฒนาด้านการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 พฤศจิกายน 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 283 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดยทีม U2T ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านการยกระดับเศรษฐิจและสังคมแบบบูรณาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด, ที่ทำการปกครองอำเภอฮอด และเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอฮอด

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ และร่วมพัฒนาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมโดยครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ตามลักษณะปัญหาและความต้องการของชุมชนทั้งสองฝ่าย ดังนี้

  1. ร่วมมือกันพัฒนาเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ
  2. สนับสนุนการจัดทำข้อมูลและสถานที่ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ระดับอำเภอ เพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1มหาวิทยาลัย

 

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินานาฎ วิทยาประภากร อาจารย์สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และหัวหน้าโครงการ U2T ตำบลนาคอเรือ พร้อมด้วยทีมงาน U2T ตำบลนาคอเรือ  นางสาวลัดดา มมตะขบ พัฒนาการอำเภอฮอด พร้อมด้วยนางเพ็ญศรี เนาสวัสดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางพัชรา อ้ายจาง ประธานเครือข่าย OTOP พร้อมด้วยเครือข่ายOTOPอำเภอฮอด  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

ทั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะประสานความร่วมมือระหว่างกันและจะสนับสนุนการดำเนินงานตลอดจนติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ตามบันทึกความเข้าใจให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นระยะต่อไป

 

โดยมีนายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอฮอด เป็นประธานการดำเนินกิจกรรมและร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมทุ่งเจดีย์ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

 

ข่าว : คณะทำงานผู้จ้าง U2T มทร.ล้านนา
รูป : pr_chiangmai
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา