โลโก้เว็บไซต์ 21-22 มิ.ย.64: มทร.ล้านนา จัดโครงการ U2T ลงพื้นที่ ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ | โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มทร.ล้านนา

21-22 มิ.ย.64: มทร.ล้านนา จัดโครงการ U2T ลงพื้นที่ ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 มิถุนายน 2564 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พื้นที่จ้างงาน ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
  วันที่ 21-22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ผศ.ดร.สุรีวรรณ ราชสม รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะทำงานผู้จ้าง U2T พื้นที่จ้างงาน ตำบลสันท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา