โลโก้เว็บไซต์ 12 ก.ค.64: ขั้นตอนการฉีดวัคซีน 15 กค64 | โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2TforBCG) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

12 ก.ค.64: ขั้นตอนการฉีดวัคซีน 15 กค64

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 กรกฎาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา