โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง เครื่องอบสำหรับผลิตลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง และ การสร้างโรงเรือนสมาร์ท ฟาร์มแบบน็อคดาวน์ | โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2TforBCG) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง เครื่องอบสำหรับผลิตลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง และ การสร้างโรงเรือนสมาร์ท ฟาร์มแบบน็อคดาวน์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 ตุลาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1071 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

มทร.ล้านนา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง เครื่องอบสำหรับผลิตลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง ในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องการออกแบบและการสร้างโรงเรือนสมาร์ท ฟาร์มแบบน็อคดาวน์ ในวันที่ 24-26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ให้กับประชาชนในชุมชนที่มีความสนใจ ณ โรงเรียนนาบุญ ตำบลโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 

คณะทำงานผู้จ้าง U2T มทร.ล้านนา ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ซึ่งมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง ตลอดจนการดำรงชีวิตของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมีอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ จำนวน 2 หลักสูตร ในวันที่ 23-26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ให้กับประชาชนในชุมชนที่มีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่

 

(1) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องอบแห้งด้วยลมร้อนสำหรับผลิตลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง ซึ่งได้รับความเอื้อเฟื้อวัสดุอุปกรณ์ "เครื่องอบสำหรับผลิตลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง" สำหรับใช้ทำกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยมี นายทวีศักดิ์ มหาวรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นวิทยากรให้ความรู้

 

(2) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การออกแบบและการสร้างโรงเรือนสมาร์ท ฟาร์มแบบน็อคดาวน์ เป็นจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ ระบบการเพาะปลูกเก็กฮวยอินทรีย์ในโรงเรือนสมาร์ทฟาร์ม โดยอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และลงมือปฏิบัติในพื้นที่ทดลองภายใน โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด ในวันที่ 24-26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่

  1. การถ่ายทอดองค์ความรู้การออกแบบ และสร้างโรงเรือนสมาร์ทฟาร์มแบบถอดประกอบ ทรง ก.ไก่ ขนาดมาตรฐานกว้าง 6 x 18 เมตร ยอดสูงสุด 4.7 เมตร โดยมี นายทวีศักดิ์ มหาวรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นวิทยากรให้ความรู้
    และ
     
  2. การออกแบบติดตั้งควบคุมระบบ Smart Farm ซึ่งใช้ปลูกต้นเก๊กฮวยแบบอินทรีย์ โดยใช้ดินปลูกผสมไบโอชาร์ ควบคุมผ่านระบบ IOT ผ่านมือถือ สามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นในโรงเรือน และควบคุมการให้ปุ๋ยอิทรีย์ในโรงเรือน ซึ่งคาดว่าจะได้ผลผลิตดอกเก็กฮวยอินทรีย์ ประมาณ ปลายเดือน ธันวาคม 2564 – ต้นเดือนมกราคม 2565 สามารถขยายผลเป็นแหล่งเรียนรู้การออกแบบและก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชที่ได้มาตรฐาน การเรียนรู้การออกแบบติดตั้งควบคุมระบบ Smart Farm และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว จุด Check – in แห่งใหม่ ได้อีกด้วย วิทยากรบรรยายให้ความรู้โดย นายณรงค์ นันทกุศล อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

ผู้สนใจสามารถติดตามผลการดำเนินกิจกรรมของคณะทำงานฯ ได้ที่ FacebookPage U2T ตำบลโหล่งขอด มหาวิทยาลัยสู่ตำบล 

 

ข่าว หนึ่งฤทัย  แสงใส
ภาพ FacebookPage U2T ตำบลโหล่งขอด มหาวิทยาลัยสู่ตำบล 
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา