โลโก้เว็บไซต์ 11 ธ.ค.64: มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างชุดนอนนา | โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2TforBCG) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

11 ธ.ค.64: มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างชุดนอนนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 ธันวาคม 2564 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างชุดนอนนา ณ อบต.เขื่อนผาก ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
  วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คณะทำงานผู้จ้าง U2T มทร.ล้านนา โดยมี ผศ.นทีชัย ผัสดี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา