โลโก้เว็บไซต์ 16-19 ต.ค.64: มทร.ล้านนา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การติดตั้งระบบภายในโรงเรือนสมาร์ท ฟาร์ม | โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2TforBCG) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

16-19 ต.ค.64: มทร.ล้านนา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การติดตั้งระบบภายในโรงเรือนสมาร์ท ฟาร์ม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 ตุลาคม 2564 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ระบบเพาะปลูกเก๊กฮวยอินทรีย์ในโรงเรือนสมาร์ท ฟาร์ม
  วันที่ 16-19 ตุลาคม พ.ศ 2564 มทร.ล้านนา ร่วมกับมูลนิธิอุ่นใจ และปราชญ์หมอดิน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการ เรื่อง ระบบเพาะปลูกเก๊กฮวยอินทรีย์ใน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา