โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าคัดสรร งาน U2T for BCG Fair ภาคเหนือ | โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2TforBCG) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าคัดสรร งาน U2T for BCG Fair ภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 ตุลาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2063 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน และผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยสถาบันถ่ายเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรผู้รับผิดชอบการดำเนินโครงการ U2T มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีเปิดงาน U2T for BCG Fair ภาคเหนือ ในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิด นอกจากนั้น ยังได้รับเกียรติจากผู้ร่วมขับเคลื่อนโครงการ นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง อว. (สป.อว.) ขึ้นกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ และได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารทั้งของ อว. และมหาวิทยาลัย คณาจารย์ นักวิจัย หัวหน้าโครงการ นิสิตนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานครั้งนี้กันอย่างคับคั่ง 

 

ภายในงานได้รวมผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ ของดี ของดัง ของเด่น ของภาคเหนือมารวมไว้ในงานเดียว เพื่อให้ประชาชนได้ ชิม ชม ช็อป สินค้าที่ผ่านการคัดสรร นับเป็นผลสัมฤทธิ์ครั้งยิ่งใหญ่ ของโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ U2T for BCG ระว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ร่วมออกบูธเพื่อจำหน่ายสินค้าคัดสรร ผลสัมฤทธิ์จากโครงการ U2Tมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG) ร่วมกับ หน่วยงานต่างๆ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือที่เข้าร่วมโครงการ นำเสนอบูธผลงานกว่า 60 บูธโดยมีสินค้าทั้งหมด 6 กลุ่มสินค้า ได้แก่ สินค้าสาขาเกษตร สินค้าสาขาอาหาร สินค้าสุขภาพ และเครื่องมือแพทย์ สินค้าสาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ สินค้าการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนสินค้าของชุมชน ที่ได้รับการสร้างสรรค์ พัฒนาคุณภาพ จากนักศึกษาและศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการ U2T BCG 2565 นำสินค้ามาจัดแสดงและจำหน่าย เป็นการสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์โครงการและสนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพสินค้าประจำตำบลทั่วประเทศอย่างยั่งยืน 

 

ข้อมูล กลุ่มงานสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี สถช., หนึ่งฤทัย แสงใส, เกรียงไกร ศรีประเสริฐ
ภาพ หนึ่งฤทัย แสงใส, เกรียงไกร ศรีประเสริฐ, จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ, เอกพงศ์ ดวงมาลา
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา