โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมงานสรุปและปิดโครงการ U2T ตำบลแม่โป่ง ณ เทศบาลตำบลแม่โป่ง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ | โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2TforBCG) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมงานสรุปและปิดโครงการ U2T ตำบลแม่โป่ง ณ เทศบาลตำบลแม่โป่ง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 ธันวาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1714 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และคณะทำงาน U2T มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมงานสรุปและปิดโครงการ U2T ตำบลแม่โป่ง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) “ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนบนวิถีใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่" โดยมี อาจารย์สมาน ดวงเวียงกัน หัวหน้าโครงการ เป็นผู้กล่าวสรุปโครงการ รวมถึงแนะนำผลงานของคณะทำงานผู้จ้าง U2T มทร.ล้านนา ตำบลแม่โป่ง ในโอกาสนี้ นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลแม่โป่ง ให้เกียรติกล่าวความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับคณะทำงานโครงการ U2T ตำบลแม่โป่ง ตลอดระยะเวลา 1 ปีผ่านมา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี เป็นตัวแทนคณะทำงานโครงการ U2T มทร.ล้านนา ส่งมอบตู้อบสมุนไพร ในกิจกรรม Innovation for community นวัตกรรมเพื่อชุมชน ให้แก่ศูนย์แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนทางทางเลือกประจำตำบลแม่โป่ง โดยมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และประธานศูนย์แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนทางทางเลือกประจำตำบลแม่โป่งเป็นผู้รับมอบ ณ เทศบาลตำบลแม่โป่ง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 

ข้อมูล/ภาพ จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา