โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่, ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่, ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ | โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มทร.ล้านนา

มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่, ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่, ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 มีนาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1775 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 

 • พื้นที่จ้างงาน ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  ประเภท นักศึกษา จำนวน 3 อัตรา
 • พื้นที่จ้างงาน ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  ประเภท บัณฑิต จำนวน 1 อัตรา
 • พื้นที่จ้างงาน ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประเภท นักศึกษา จำนวน 4 อัตรา และ ประเภท ประชาชน จำนวน 1 อัตรา

 

รายละเอียดดังนี้

1. พื้นที่จ้างงาน ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ จำนวน 3 อัตรา

ได้แก่

 1. ประเภท นักศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) จำนวน 2 อัตรา
 2. ประเภท นักศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จำนวน 1 อัตรา

ระยะเวลาสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 20 - 25 มีนาคม 2564 

เริ่มงานวันที่ : 1 เมษายน 2564

ผู้สนใจสามารถ : ยื่นใบสมัครที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี  Email: nateechai2010@rmutl.ac.th

 

2. พื้นที่จ้างงาน ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา 

คือ

 1. ประเภท บัณฑิต ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอสิกส์(กพร.) จำนวน 1 อัตรา

ระยะเวลาสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 20-25 มีนาคม 2564 

เริ่มงาน : วันที่ 1 เมษายน 64 

ผู้สนใจสามารถ : ยื่นใบสมัครที่ นางลมัย  ผัสดี  Email: Lpassadee1@gmail.com

 

3. พื้นที่จ้างงาน ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จำนวน 5 อัตรา

ได้แก่

 1. ประเภท นักศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล จำนวน 1 อัตรา 
 2. ประเภท นักศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรม/โครงการยกระดับรายตำบล จำนวน 2 อัตรา 
 3. ประเภท นักศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จำนวน 1 อัตรา 
 4. ประเภท ประชาชน จนท.ดำเนินกจกรรม/โครงการยกระดับรายตำบล จำนวน 1 อัตรา 

ระยะเวลาสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 20-25 มีนาคม 2564 

เริ่มงาน : วันที่ 1 เมษายน 2564 

ผู้สนใจสามารถ : ยื่นใบสมัครที่ ผศ.ดร.สุรีวรรณ  ราชสม Email: sureewan@rmutl.ac.th

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

 1. เป็นผู้ที่ว่างงาน หรือถูกเลิกจ้างงาน หรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และอยู่ในพื้นที่ตามประกาศพื้นที่รับสมัคร หรือใกล้เคียง ภายในจังหวัดเดียวกัน
 2. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ซ้ำซ้อนกับโครงการที่ภาครัฐให้การช่วยเหลืออยู่แล้ว
 3. สามารถปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและรายงานผลการดำเนินงานตามลักษณะงานและตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้
 4. ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาอาศัยอยู่ในพื้นที่ตามประกาศพื้นที่รับสมัคร หรือใกล้เคียง ภายในจังหวัดเดียวกัน

 

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา