โลโก้เว็บไซต์ แบบฟอร์มการส่งไฟล์เอกสาร โครงการ U2T RMUTL | โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2TforBCG) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แบบฟอร์มการส่งไฟล์เอกสาร โครงการ U2T RMUTL


 

แบบฟอร์มการส่งไฟล์เอกสาร

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

1.หลักสูตรฝึกอบรมโครงการ (Training course)

ส่งภายให้วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

   

2.สรุปกิจกรรมถอดบทเรียน (Lesson Learned) 

ส่งภายให้วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

3.รายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ รายตำบล
(Final Report) (Update 10 พย 64 ) NEW

ส่งภายให้วันที่ 15 ธันวาคม 2564

4.วีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงาน (VDO U2T) 

ส่งภายให้วันที่ 15 ธันวาคม 2564

         

 

 

รายชื่อผู้ประสานงาน
ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร  ศรีประเสริฐ [หลักสูตรฝึกอบรม]
ks.rmutl@gmail.com / 053-921 444 ต่อ 421015
 
นางสาวอารีรัตน์ พิมพ์นวน [สรุปถอดบทเรียน]
areerat.p32@gmail.com / 053-921 444 ต่อ 421017
 
ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์  หอชัยรัตน์ [รายงานผลการดำเนินงาน]
ratchapong@edu.rmutl.com / 053-921 444 ต่อ 421015
 
นางสาวเสาวลักษณ์  จันทร์พรหม [วีดิทัศน์]
saowaluck.cttc@gmail.com / 053-921 444 ต่อ 421015
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา