โลโก้เว็บไซต์ เกี่ยวกับเรา | โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชมชุน แบบมีส่วนร่วม มทร.ล้านนา

เกี่ยวกับเรา


กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการสร้างทักษะเพื่ออนาคต

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053-266518 ต่อ 1041 โทรสาร 053-266522

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา